Projekt „Ponowny start w aktywność zawodową” realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis w partnerstwie ISS Projekt Sp. z o.o  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2018r., nr RPMP.08.02.00-12-0123/18 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość Projektu: 1 854 720,04 PLN

Wartość dofinansowania: 1 761 984,03 PLN

– współfinansowanie UE: 1 576 512,03 PLN

– współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 185 472,00 PLN

Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2020 r.
Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski i powiat dąbrowski.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • bierne zawodowo
  • bezrobotne
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
  • w wieku powyżej 30 lat.

Z wyżej wymienionej grupy docelowej projektu, w celu wyrównania szans, preferowane będą osoby w najgorszej sytuacji na rynku pracy (poprzez przyznanie dodatkowych pkt. w procesie rekrutacji) takie jak: osoby z niepełnosprawnościami, osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, kobiety oraz osoby w wieku 50+.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 130 osób (bezrobotnych, biernych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej w tym: 30 os. powyżej 50r.ż., 24 osoby z niepełnosprawnościami, 70 osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących (wg. KC) powiaty m.Tarnów, tarnowski, dąbrowski, brzeski.

Wielkość czcionki
kontrast